Proponujemy autorskie  szkolenia – warsztaty oparte na przykładach z praktyki:

1.  Menadżer zarządzania relacjami z Dostawcami dostawcami.             Zarządzanie dostawcami na bazie standardów i praktyk (bazuje na  ISO 20000, 27001,22301,2800, SIAM®, VeriSM™, ) – akredytowane przez TUV NORD

„..osiągnięcie trwałego sukcesu jest bardziej prawdopodobne, gdy organizacja zarządza relacjami  ze wszystkimi swoimi stronami zainteresowanymi w celu optymalizacji  ich wpływu na efekty działania a zarządzanie relacjami z dostawcami  i sieciami partnerów jest  szczególnie ważne.” ISO 9001

Zarządzanie relacjami z  dostawcami  to proces odpowiadający za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami wspierają potrzeby organizacji
i biznesu. Proces ten zapewnia,   że zarządzane jest  ryzyko związane  z  powierzaniem czynności  lub zakupem usług od firm zewnętrznych. Ciągły nadzór nad jakością dostarczanych usług gwarantuje, że  wszyscy dostawcy wypełniają swoje zobowiązania  wynikające z zawartych kontraktów/umów. Kładziony jest również nacisk na budowę i utrzymanie właściwych relacji Dostawca- Klient, które zapewniają dodatkową wartość ze współpracy z dostawcami zewnętrznymi, większą niż zwykły „nadzór” nad umową.

Program zajęć:

 1. Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami
 2. Etapy cyklu życia współpracy z Dostawcą
 3. Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami
 4. Proces zarządzania relacjami z dostawcami
 5. Wybrane standardy i praktyki wspierające model
Zagadnienie Tematy
Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami 1.     Definicje

2.     Strategia

3.     Wdrożenie, utrzymanie
i doskonalenie

Etapy cyklu życia  współpracy  z dostawcą 1.     identyfikacja potrzeb

2.     Wybór dostawcy  i certyfikacja

3.     Bieżąca współpraca i zarządzanie relacjami

4.     Zakończenie współpracy

Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami 1.     Definicje, proces, kryteria

2.     Segmentacja

3.     Koncentracja usług

4.     Procesy i procedury  operacyjne

Inwentaryzacja i segmentacja dostawców 1.     Sporządzenie tabeli dostawców z podziałem na podstawie case’a
Analiza ryzyka koncentracji usług 1.     Przeprowadzenie analizy koncentracji usług na podstawie case’a
Proces zarządzania relacjami z dostawcami 1.     Role

2.     Działania (przeglądy- oceny,  zarządzanie incydentami i sporami, komunikacja)

3.     Mierniki KPI

Role i mierniki 1.     Zdefiniowanie ról i mierników dla procesu na podstawie case’a
Przykładowe standardy i praktyki wspierające 1.     (ISO 9001, 20000, 27001,22301,2800,

2.     SIAM®, VeriSM™, 4SRM™)

2. Efektywna współpraca  IT – Biznes (bazuje na ISO 20000)

W budowaniu i utrzymaniu efektywnych  i dobrych relacji dostawcy z klientami kluczową role odgrywają procesy zawarte
w bibliotece ITIL  oraz wchodzące w zakres standardu  ISO2000: zarządzanie Katalogiem Usług, Zarządzane Relacjami z Biznesem, Zarządzanie Poziomem Usług oraz Raportowanie Usług.
Celem modelu obejmującego zarządzanie relacjami z klientem – odbiorcą usług jest zbudowanie i utrzymywanie efektywnej , dobrej współpracy  dostawcy usług z odbiorcami usług.
Aby to osiągnąć niezbędne jest: poznanie oczekiwań klienta, sformułowanie oraz uzgodnienie tych oczekiwań w formie wymagań, które po negocjacjach i uzgodnieniu z możliwościami prezentowanymi w formie katalogu usług stanowią bazę porozumień o współpracy (ang. Service Level Agreements). Realizacja uzgodnień (porozumień SLA) jest monitorowana  w sposób  ciągły i cyklicznie raportowana i przeglądana wspólnie przez Dostawcę  i Klienta   Efekty współpracy i relacji ocenia się za pomocą badania satysfakcji klienta.

3. Zapewnienie ciągłości  działania organizacji (bazuje na ISO 22301, 27001,20000)

Ciągłość  działania organizacji  to kluczowy czynnik  realizacji  jej biznesu. Każda organizacja musi być przygotowana na wypadek wystąpienia sytuacji  poważnej awarii lub katastrofy i działać w takim momencie w sprawdzony sposób, aby minimalizować  skutki zdarzenia (finanse, reputacja, utrata rynku).

Szkolenie wprowadza w podstawy zarządzania  ciągłością biznesową organizacji. Wyjaśnia w jaki sposób planować, testować oraz zapewniać odporność organizacji na zdarzenia mogące skutkować ograniczeniem lub przerwaniem ciągłości działania w organizacji. Wykorzystuje elementy międzynarodowych Standardów  Zarządzania  ISO 22301  , ISO 27001, ISO 20000  odnoszące się do zapewnienia ciągłości działania.

Szkolenie Zarządzanie ciągłością działania obejmuje następujące obszary:

 1. Zasady zarządzania ciągłością działania
  Uczestnik poznaje podstawowe elementy procesu zarządzania ciągłością działania na bazie międzynarodowych standardów
  Rozumie jakie są kroki procesu  oraz role w procesie 
 2. Analiza wpływu na ciągłość działania
  Uczestnik poznaje podstawy metodologii i pojęcia związane z ciągłością działania
  Rozumie w jaki sposób określać wpływ na ciągłość i jej parametry
 3. Plany i testy ciągłości działania
  Uczestnik poznaje metody planowania i testowania ciągłości (plany, testy, raporty i wnioski  testów)
  Potrafi zdefiniować elementy dla przykładowego procesu
 4. Uruchomienie planu ciągłości
  Uczestnik poznaje zasady procedury uruchamianej w przypadku poważnej awarii/katastrofy oraz zadania poszczególnych ról w procesie w takim przypadku

W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenie z zakresu p b)-d)

4. Zarządzanie  bezpieczeństwem informacji
(na bazie PN-EN ISO 27001:2017)

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji  stanowi gwarancję uniknięcia nieprzewidzianych strat oraz  reputacji. Szkolenie obejmuje omówienie procesu ustanowienia, wdrożenia oraz utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na bazie  ymagań normy ISO 27001.

Szkolenie wprowadza w podstawy zarządzania bezpieczeństwem infromacji   w organizacji.
Wyjaśnia w jaki sposób przeprowadzić proejkt wdrożenia  SZBI. Omawia zakres wymagań Normy 27001, podstawy audytowania  na zgodność z ISO 27001

Szkolenie Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmuje następujące obszary:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 2. Znaczenie  informacji
 3. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i korzyści dla organizacji
 4. Omówienie wymagań i zabezpieczeń  normy PN-EN  ISO/IEC 27001:2017
 5. Podstawy audytowania SZBI.

Możemy przygotować dedykowane szkolenia z wyżej wymienionych obszarów  pod Państwa  potrzeby